Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?


Regulamin Konkursu „Z aparatem po Krainie Kanału Elbląskiego“§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Z aparatem po Krainie Kanału Elbląskiego”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, we współpracy z Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3 Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Pracami”, przez który rozumie się zdjęcia opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 W konkursie zostanie uznaniowo przyznanych 6 nagród.
1.6 Konkurs zostaje ogłoszony dnia 1 czerwca 2011 roku.
1.7 Prace należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie, zdjęć w przynajmniej jednej z dwóch kategorii:
3.1.1 kategoria: Przyroda,
3.1.2 kategoria: Zabytki i architektura.
3.2 Jeden uczestnik może przesłać jednocześnie zdjęcia do dwóch kategorii w rozdzielczości 300dpi, pliki z rozszerzeniem .jpg. Należy także wskazać adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda.
3.3 Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.witajwpodrozy.pl) należy do dnia 31 sierpnia 2011 roku przesłać na adres: konkurs@witajwpodrozy.pl lub drogą pocztową na adres: Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dopiskiem „Z aparatem po Krainie Kanału Elbląskiego“. W przypadku plików, te które są uszkodzone, nie da się ich otworzyć nie będą brały udziału w konkursie.
Dla zdjęć przesłanych w formie wydruku określa się ich minimalną wielkość 15 cm x 21 cm.
3.4 Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
3.4.1 oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Prac do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu;
3.4.2 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych
z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne;
3.4.3 uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
3.5 Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie zdjęcia spełniające następujące warunki:
3.5.1 są to zdjęcia autorskie osób, które je nadesłały;
3.5.2 zdjęcia nie powinny w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich – odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich ponosić będą Uczestnicy, a Organizatorowi przysługiwać będą roszczenia zwrotne do Uczestników;
3.5.3 zdjęcia nie będą naruszały zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
3.5.4 do zdjęć powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
3.6 Z chwilą przyznania nagród Organizator nieodpłatnie nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili przyznania nagród, a w szczególności prawo do opublikowania prac w czasopiśmie Polska Wita, na portalu www.witajwpodrozy.pl oraz portalu Organizatora, prawo do opublikowania prac w innych czasopismach lub książkach wydawanych przez Organizatora Konkursu, prawo do reprodukcji, zwielokrotniania, utrwalania i rozpowszechniania zdjęć techniką drukarską oraz cyfrową, prawo do publicznego udostępniania zdjęć, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, włączając rozpowszechnianie na stronach internetowych organizatora Konkursu, prawo do używania prac w związku z promocją Konkursu i informowania o nim lub o jego wynikach, włączając następne edycje konkursu, prawo do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, prawo do używania prac we wszelkich materiałach promocyjnych
i reklamowych organizatora Konkursu, bez względu na sposób ich zwielokrotniania wprowadzania do obrotu.
3.7 Określone w ust. 3.6 uprawnienia Organizatora nie stwarzają obowiązku skorzystania z nich.

§ 4 KRYTERIA OCENY

4.1 Ocena Prac zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
4.1.1 zgodność zdjęcia z wyznaczoną tematyką;
4.1.2 walory artystyczne nadesłanego zdjęcia;
4.1.3 niepowtarzalność ujęcia tematu.
4.2 Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.witajwpodrozy.pl oraz na stronie www.krainakanaluelblaskiego.pl

§ 5 NAGRODY

5.1 Jury wybierze najlepsze prace konkursowe w okresie 1-7 września 2011 roku.
5.2 Jury wybierze spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu w oparciu o kryteria określone w §4 niniejszego Regulaminu laureatów Konkursu będących autorami najciekawszych prac zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.
5.3 Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o..
W skład jury wchodzi 3 Przedstawicieli Organizatora
5.4 Dla zwycięzców konkursu przewidziano następujące nagrody:
-1) 3 książki „Polskie miasta i miasteczka”
-2) 3 książki „Niezwykłe zakątki Polski”
5.5 Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród oraz prawo zamiany nagród na inne, z tego samego asortymentu i o porównywalnej cenie.
5.6 Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Prac są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5.7 Organizator Konkursu wręczy laureatom nagrody w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Ewentualnie prześle je poczta pod wskazany adres.
5.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje dotyczące przedsięwzięć związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Reader’s Digest Przegląd, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Polska Wita – Reklamacja”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców konkursu w magazynie Polska Wita – bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
6.2 Reklamacje przesłane po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.
6.3 Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6.4 W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
7.2 Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach wynikających z Regulaminu oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestnika poprzez nadesłanie Prac na Konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym udziału w Konkursie.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
7.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011 roku.
7.5 Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora oraz na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl i www.krainakanaluelblaskiego.pl.
7.6. Informacje na temat konkursu i jego przebiegu można uzyskać pod adresem joanna_stec@readersdigest.pl