Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?


Regulamin Konkursu „Włóczykij 2012"§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Włóczykij 2012”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Szczecińskiej 17 we współpracy z Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3 Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 W konkursie zostanie uznaniowo przyznanych 10 nagród.
1.6 Konkurs zostaje ogłoszony 16 lutego 2012 roku.
1.7 Odpowiedzi należy nadsyłać do północy 19 lutego 2012 roku.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Celem wygrania wskazanych niżej nagród, uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania Odpowiedzi na pytanie: Kiedy odbyła się pierwsza edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (dd-mm-rrrr) oraz przesłania zdjęcia ilustrującego najciekawszą podróż, w której uczestnik Konkursu miał okazję brać udział.

3.2 Odpowiedzi należy przesłać do północy 19 lutego 2012 roku na adres: konkursy@witajwpodrozy.pl podając w tytule wiadomości „Konkurs Włóczykij 2012” oraz w treści wiadomości dzień uczestnictwa w Festiwalu.
3.3 Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
3.3.1 oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu;
3.3.2 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne;
3.3.3 oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
3.4 Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie Odpowiedzi spełniające następujące warunki:
3.4.1 są to Odpowiedzi autorskie osób, które je nadesłały;
3.4.2 Odpowiedzi nie powinny w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich – odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich ponosić będą Uczestnicy, a Organizatorowi przysługiwać będą roszczenia zwrotne do Uczestników;
3.4.3 Odpowiedzi nie będą naruszały zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
3.4.4 do Odpowiedzi powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
3.5 Z chwilą przyznania nagród Organizator nieodpłatnie nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Przeniesie praw autorskich, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili przyznania nagród, a w szczególności prawo do opublikowania Odpowiedzi na portalu www.witajwpodrozy.pl, prawo do opublikowania Odpowiedzi w innych czasopismach lub książkach wydawanych przez Organizatora Konkursu, prawo do reprodukcji, zwielokrotniania, utrwalania i rozpowszechniania prac techniką drukarską oraz cyfrową, prawo do publicznego udostępniania prac, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, włączając rozpowszechnianie na stronach internetowych organizatora Konkursu, prawo do używania prac w związku z promocją Konkursu i informowania o nim lub o jego wynikach, włączając następne edycje konkursu, prawo do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, prawo do używania prac we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora Konkursu, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
3.6 Określone w ust. 3.6 uprawnienia Organizatora nie stwarzają obowiązku skorzystania z nich.

§ 4 KRYTERIA OCENY

4.1 Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
4.1.1 zgodność Odpowiedzi z wyznaczoną tematyką;
4.1.2 walory artystyczne nadesłanej odpowiedzi;
4.1.3 niepowtarzalność ujęcia tematu.
4.2 Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.witajwpodrozy.pl.

§ 5 NAGRODY

5.1 Jury konkursowe dokona wyboru laureatów w dniach 20-21 lutego 2012 r.
5.2 Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w §4 niniejszego Regulaminu laureautów Konkursu będących autorami najciekawszych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.
5.3 Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Taśmowej 7. W skład jury wchodzi 3 Przedstawicieli Organizatora. Przewodniczącym jury będzie redaktor naczelny portalu Witaj w Podróży.
5.4 Nagrodami są:
10 podwójnych biletów na 5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij w Gryfinie. Bilety upoważniają do wejścia na wszelkie prezentacje podróżnicze jednego, wybranego przez uczestnika dnia festiwalu, z wyłączeniem inauguracji festiwalu.
Bilety nie obowiązują na wydarzenia towarzyszące, czyli: Bal Włóczykija, koncerty, wycieczki, rajdy na orientacje.

 

Bilety są imienne, z wystawioną datą na dany dzień Festiwalu, zgodnie § 3 ust. 3.2. niniejszego Regulaminu
5.5 Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród oraz prawo zamiany nagród na inne, z tego samego asortymentu i o porównywalnej wartości.
5.6 Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Reader’s Digest Przegląd, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Witaj w Podróży– Reklamacja”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców konkursu w portalu Witaj w Podróży– bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
6.2 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
6.3 Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
6.4 W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
7.2 Poprzez nadesłanie Odpowiedzi na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach wynikających z Regulaminu oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu.
7.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 lutego 2012 roku.
7.5 Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora.
Znajduje się również na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl.