Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?


Regulamin Konkursu „Konkurs Wakacyjny Polska Wita”§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Konkurs Wakacyjny Polska Wita”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3 Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 W Konkursie zostanie uznaniowo przyznanych 15 nagród.
1.6 Konkurs zostaje ogłoszony 25 lipca 2011 roku na portalu www.witajwpodrozy.pl
1.7 Odpowiedzi należy nadsyłać do 5 września 2011 roku.


§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Dwa razy w tygodniu (w poniedziałki oraz w czwartki) na stronie www.witajwpodrozy.pl publikowane będą dwa pytania w formie zamkniętej, na które odpowiedzi należy szukać na łamach portalu. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Każdy uczestnik pragnący wziąć udział w konkursie w trakcie jego trwania winien nadesłać „Pocztówkę z wakacji” (zdjęcie z podpisem) lub pisemną pracę na temat „Opisz swoje najlepsze/wymarzone wakacje”, dotyczące wakacji spędzonych w Polsce. Limit znaków (bez spacji) wynosi od 500 do 3 tys.
Za to zadanie można otrzymać od 0 do 20 punktów.
3.2 Odpowiedzi należy przesłać do północy 5 września 2011 roku na adres wakacje@witajwpodrozy.pl z dopiskiem „Konkurs Wakacyjny Polska Wita“. W wiadomości należy podać dane teleadresowe, wraz ze wskazaniem adresu pocztowego, na który ma zostać przesłana nagroda.
3.3 Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
3.3.1 oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
3.3.2 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne;
3.3.3 Oświadcza, że Odpowiedzi są jego autorstwa, potwierdza posiadanie praw autorskich do nich i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich.
3.3.4 Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Odpowiedzi do celów promocyjnych, pod warunkiem, że będzie podawane nazwisko autora.
3.3.5 Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.


§ 4 KRYTERIA OCENY

4.1 Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
4.1.1 zgodność odpowiedzi z wyznaczonym tematem;
4.1.2 niepowtarzalność ujęcia tematu.

4.2 Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl do dnia 10 września 2011 roku.


§ 5 NAGRODY

5.1 Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniach 5-10 września 2011 roku.
5.2 Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik konkursu może zdobyć maksymalnie jedną nagrodę tygodniową spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
5.2.1 W przypadku gdyby dana osoba w kolejnych tygodniach miała najwięcej punktów tygodniowych, nagroda przechodzi na następnego uczestnika w kolejności. Osoba, która otrzymała nagrodę tygodniową może zdobyć nagrodę miesiąca.
5.2.2. W przypadku gdyby więcej niż dwie osoby otrzymały maksymalną liczbę punktów tygodniowych o przyznaniu nagrody decydował będzie czas napłynięcia odpowiedzi.
5.3 Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora.
5.4 Dwóm uczestnikom konkursu, którzy w danym tygodniu zgromadzą najwięcej punktów zostaną przyznane aparaty fotograficzne Olympus VG-120.
Osoba, która w trakcie trwania całego konkursu zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę główną - aparat cyfrowy Olympus E-PL1 KIT. Kolejne 4 najlepsze wyniki zostaną nagrodzone odpowiednio:
- wodoszczelnym aparatem cyfrowym Olympus TG- 610 (2 sztuki),
- aparatem cyfrowym Olympus VG-120 (2 sztuki).
5.5 Łączna liczba nagród przyznawanych w konkursie wynosi 15 sztuk.
5.6 Nagrody będą wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
5.7 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.
5.8 Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.


§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: „Reader’s Digest”, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Wakacyjny – Reklamacja”, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
6.2 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
6.3 Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
6.4 W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatora, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
7.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 25 lipca 2011 roku.
7.4 Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl