Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?


Regulamin portalu Witaj w Podróży

 • Definicje

  § 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Witaj w Podróży, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Witaj w Podróży.

  § 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Witaj w Podróży, prawa i obowiązki Witaj w Podróży oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Witaj w Podróży z tytułu świadczenia usług,
  2. Tarsago Polska - należy przez to rozumieć Tarsago Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji (dalej: Tarsago Polska) z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070510, NIP 526-10-01-610, kapitał zakładowy 8.081.000 zł,
  3. Witaj w Podróży - należy przez to rozumieć internetowy portal dostępny pod adresem www.witajwpodrozy.pl; jedynym właścicielem Witaj w Podróży jest Tarsago Polska,
  4. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, która uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Tarsago Polska w ramach portalu Witaj w Podróży, przez co automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin.
  5. Gościu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która uzyskuje dostęp do przeglądania zasobów portalu Witaj w Podróży, ale bez procesu rejestracji nie ma dostępu do niektórych opcji, lub dostęp ten jest odpłatny zgodnie z regulaminem danej opcji.
  6. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Witaj w Podróży, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
  7. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Tarsago Polska, odpowiedzialne za prowadzenie Witaj w Podróży, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

  §3. Witaj w Podróży jest portalem turystycznym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji związanych z tematyką portalu.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  § 4. Użytkownikiem Witaj w Podróży może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  § 5.

  1. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

  § 6.

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Tarsago Polska w ramach Witaj w Podróży. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  4. Witaj w Podróży rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Profilu Użytkownika przez Administratorów.
  5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Profilu Administratorom.
  6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje w ciągu 10 dni od dnia, w którym żądanie usunięcia zostało zgłoszone.
  7. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w portalu Witaj w Podróży i wykasować swoje dane. Ma również możliwość skierowania prośby o pełne skasowanie wszelkich dostępnych danych i Wpisów przez Administratora - w formie pisemnej na numer faksu +48 22 319 32 99 lub na adres e-mail kontakt@witajwpodrozy.pl

   

  § 6a. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania zostaną uznane przez Tarsago Polska za szkodliwe dla Witaj w Podróży.

  § 7.

  1. Dostęp do większości usług Witaj w Podróży jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji.
  2. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Witaj w Podróży.
  3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

   

  § 8. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Witaj w Podróży, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Witaj w Podróży oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Tarsago Polska.

  § 9. Użytkownik udziela Tarsago Polska prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na podany adres zamieszkania oraz drogą elektroniczną. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Tarsago Polska drogą elektroniczną i w tym celu udostępnia adres poczty elektroniczny.

  § 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Tarsago Polska w ramach Witaj w Podróży, konieczne jest założenie Profilu. Profil zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

  § 11. Funkcjonalności określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

  1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
  2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
  3. umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  4. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.
  5. umożliwienie Użytkownikowi przeglądania zasobów portalu, w szczególności nieodpłatnych zasobów, m. in. Inspiracji, Aktualności, Archiwum magazynu itp.

   

 • Rejestracja i Konto

  § 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.witajwpodrozy.pl/rejestracja.

  § 13. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa. Dane należy wprowadzać w polach Profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z portalu za pośrednictwem Profilu.

  § 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu

  § 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

  1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
  3. skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

  § 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

  § 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Witaj w Podróży. Tarsago Polska przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  § 18. Zrealizowanie procedury rejestracji w Witaj w Podróży, której skutkiem jest założenie Profilu, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach w portalu Witaj w Podróży, przerwach technicznych w działaniu Witaj w Podróży, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

  § 19. Zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom.

  § 20. Zabrania się korzystania z Profili należących do innych podmiotów.

 • Dane osobowe i polityka prywatności

  § 21. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41.

 •  § 22. Tarsago Polska przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Witaj w Podróży stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • Korzystanie z usług Tarsago Polska świadczonych w ramach Witaj w Podróży

  § 23. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Witaj w Podróży. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Profilu. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji portalu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

  § 24. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Witaj w Podróży oraz od korzystania z usług portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

  § 25. Zabrania się umieszczania w Witaj w Podróży i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

  § 26. Zamieszczanie w Witaj w Podróży treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Profile ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

  § 27.Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia własnego autorstwa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w portalu Witaj w Podróży. Zabrania się zamieszczania zdjęć autorstwa innych osób. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z charakterem portalu Witaj w Podróży

  Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

  Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Profilu Użytkownika.

  § 28. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Witaj w Podróży.

  § 29. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

  § 30. Zabrania się wykorzystywania usług Witaj w Podróży, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych portalów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

  § 31. Wysyłanie spamu skutkować będzie usunięciem Profilu.

  § 32. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

 •  

 • Korzystanie z grup tematycznych na forum

  § 33. Każdy Użytkownik może zapisać się do grupy tematycznej I uczestniczyć w dyskusji toczącej się w jej obrębie.

  § 34. Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną.

  § 35. Założyciel grupy tematycznej:

  1. jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji.
  2. jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,
  3. ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy,
  4. ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków,
  5. ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy.

   

  § 36. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze rekrutacyjnym na forach.

  § 37. Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Tarsago Polska z tytułu prowadzenia grupy.

  § 38. Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana do prowadzenia innemu Użytkownikowi.

  § 39. Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Tarsago Polska z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Witaj w Podróży bez podania przyczyny) tych treści.

  § 39a. Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

  § 40. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

 • Regulamin usług Premium SMS

 • § 41. Niniejszy punkt reguluje zasady i warunki uzyskiwania przez Użytkowników dostępu do usług świadczonych przez Witaj w Podróży pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności poprzez przesłanie wiadomości Premium SMS na wskazany numer.

  § 42. Każdy z użytkowników telefonów komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość uzyskania odpłatnie dostępu do wyodrębnionej grupy usług świadczonych przez Witaj w Podróży poprzez wysłanie określonej wiadomości Premium SMS pod wskazany numer.

  § 43. Witaj w Podróży nie dokonuje i dokonywać nie będzie kontroli zgodności danych wskazanych przez osobę korzystającą z usług, o których mowa w pkt.1 z danymi właściciela telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS.

  § 44. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazane numery naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa aparat, z którego wysłano wiadomość. Opłata ta nie będzie zwracana Użytkownikowi w żadnym wypadku.

  § 45. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej na co Witaj w Podróży nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. Witaj w Podróży nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem siły wyższej

  § 46. Usługami, o których mowa w pkt.1 są :
  1) Dostęp do rezerwacji nocleg on-line
  Dostęp do rezerwacji noclegu on-line można uzyskać poprzez wysłanie wiadomości o treści PWITA na numer 75550. Za wiadomość pobierana jest opłata w wysokości 6,10zł (5zł +VAT). W odpowiedzi Użytkownik otrzyma kod zwrotny służący do śledzenia rezerwacji.

  § 47. Uzyskanie dostępu do treści portalu Witaj w Podróży za pośrednictwem usługi Premium SMS nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do tych treści. Użytkownik ma prawo wykorzystywać wspomniane treści i utwory w sposób zgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  § 48. Witaj w Podróży nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie przez Użytkownika otrzymanego kodu, a co za tym idzie uzyskania dostępu do treści portalu przez osoby nieuprawnione.

  § 49. W przypadku pozostałych usług po przesłaniu wiadomości Użytkownik otrzyma na telefon komórkowy z którego przesłano SMS Premium zamówiony przewodnik, dodatek itp.

  § 50. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Witaj w Podróży niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej kontakt@witajwpodrozy.pl.

  § 51. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Witaj w Podróży uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata jaką naliczył operator telefonii komórkowej za wysłanie SMS Premium.

 • Prawa autorskie

  § 52. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Witaj w Podróży wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Witaj w Podróży kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

  §52a. Użytkownik udziela Tarsago Polska prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania materiałów, o których mowa w §41 wyżej, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania (m.in. w czasopismach oraz materiałach promocyjnych Tarsago Polska), dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do w/w materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym - nawet po rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Witaj w Podróży, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.

  § 53. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Witaj w Podróży w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

  § 54. Użytkownik publikujący w Witaj w Podróży treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Tarsago Polska z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Witaj w Podróży) tych treści.

  § 55. Użytkownik udziela Tarsago Polska prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 • Odpowiedzialność

  § 56. Tarsago Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w portalu Witaj w Podróży przez Użytkownika.

  § 57. Tarsago Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

  § 58. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Witaj w Podróży, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  § 59. Tarsago Polska wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Witaj w podróży i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Witaj w Podróży produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

  § 60.

  1. Tarsago Polska nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Witaj w Podróży, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  2. Odpowiedzialność Tarsago Polska za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

   

  § 61. Tarsago Polska nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Witaj w Podróży w całości albo w części.

  § 61a. W przypadku otrzymania przez Tarsago Polska urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Tarsago Polska nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  § 62. Tarsago Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Witaj w Podróży.

 • Reklamacje

  § 63. Zakłócenia w funkcjonowaniu Witaj w Podróży, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Witaj w Podróży mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przy użyciu panelu Pomocy.

  § 64. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Tarsago Polska w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Tarsago Polskazastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Tarsago Polska nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

  § 65. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Profilu lub portalu Witaj w Podróży.

  § 66. Reklamacje składane do Tarsago Polska, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Witaj w Podróży nie będą rozpatrywane. Tarsago Polska nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 • Przepisy przejściowe i końcowe

  § 67. Tarsago Polska zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

  § 68.

  1. Tarsago Polska zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
  3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Tarsago Polska.

   

  § 69. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Tarsago Polska na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

  § 70.

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 06.05.2013
  2. § 69. stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zdania: "W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian.".