Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?


« Powrót do konkursów (30)

Regulamin Konkursu „Krzyżówka”

organizowanego przez Reader’s Digest Przegląd


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Krzyżówka”, zwany dalej „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zwany dalej „Organizatorem”.

1.3 Konkursowi podlega materiał konkursowy, zwany dalej „Odpowiedziami”, opisany w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.

1.4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5 W konkursie zostaną uznaniowo przyznane 2 nagrody.

1.6 Konkurs zostaje ogłoszony 10 września 2012 roku.

1.7 Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 31 października 2012 roku.


§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.


§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Celem wygrania wskazanej niżej nagrody, uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania Odpowiedzi, na którą składa się rozwiązanie krzyżówki opublikowanej w magazynie „Witaj w Podróży” (nr 32, październik/listopad 2012) oraz opis sposobu na przedłużenie lata.

3.2 Odpowiedzi należy do dnia 31 października 2012 roku przesłać na adres e-mailowy: konkurs@witajwpodrozy.pl lub pocztowy: „Witaj w Podróży”, skrytka pocztowa 248, 00-950 Warszawa 1.

3.3 Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
3.3.1 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególnosci do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne;
3.3.2 oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

3.4 Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie odpowiedzi spełniające następujące warunki:
3.4.1 opis sposobu na przedłużenie lata jest wymyślony przez Uczestnika konkursu;
3.4.2 do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem konkursu.


§ 4 KRYTERIA OCENY

4.1 Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
4.1.1 poprawność nadesłanego rozwiązania;
4.1.2 atrakcyjność opisu sposobu na przedłużenie lata.

4.2 Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane w magazynie „Witaj w Podróży” (numer 33, grudzień 2012/styczeń 2013).


§ 5 NAGRODY

5.1 Jury konkursowe obraduje w okresie 5–6 listopada 2012 roku.

5.2 Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w §4 niniejszego Regulaminu laureautów Konkursu będących autorami najciekawszych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

5.3 Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie redaktor naczelny magazynu „Witaj w Podróży”.

5.4 Nagrodą jest książka „Sekrety medycyny alternatywnej” wydawnictwa Reader’s Digest.

5.5 Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród. Jego decyzje są ostateczne.

5.6 Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5.7 Nagrody zostaną dostarczone laureatom Konkursu w terminie 30 (trzydzieści) dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.


§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Reader’s Digest Przegląd, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Witaj w Podróży – Reklamacja”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców konkursu w magazynie „Witaj w Podróży” – bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

6.2 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

6.3 Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.

6.4 W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

7.2 Poprzez nadesłanie Odpowiedzi na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach wynikających z Regulaminu oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestnika.

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu.

7.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 września 2012 roku.

7.5 Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.witajwpodrozy.pl.

Komentujesz: Krzyżówka

Wpisz komentarz

Zamknij to okno
Tylko zalogowani użytkownicy mogą wystawiać komentarze